UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovi opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) primjenjuju se na sve ugovore sklopljene sa strankama trgovačkog društva CONSENSUS PLUS d.o.o., OIB: 14664776052 (u daljnjem tekstu: Društvo) i njihov su sastavni dio.

Ovi Opći uvjeti se primjenjuju na sve trenutne i buduće poslovne odnose Društva tako da se sve ponude, okvirni izračuni i ugovori sa strankama izvršavaju isključivo na temelju njih, ukoliko se ne ugovori drukčije izričito i u pisanom obliku.

Ovi Opći uvjeti bit će objavljeni na Internet stranici Društva.

Članak 2.

Pojmovi sukladno ovim Općim Uvjetima imaju sljedeće definicije:

1/ Cedent – izvorni vjerovnik, prenositelj potraživanja sukladno Ugovoru o cesiji.

2/ Cesionar – novi vjerovnik, kupac potraživanja sukladno Ugovoru o cesiji.

3/ Cjelokupna dokumentacija – Ugovor o kreditu i eventualni aneksi ugovora, cjelokupni otplatni plan s vidljivim promjenama anuiteta, pregled uplata/prometa uz podatke uplatitelja (ukoliko su dostupni) po kreditu odnosno dokumentacija koja je sadržajno istovjetna navedenoj neovisno o nazivu iste.

4/ Dugovanje – blokada računa tj. zabrana isplate i prijenosa novčanih sredstava s računa ovršenika, osim izvršenja naloga sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i/ili druga novčana obveza stranke koja je dospjela i nepodmirena u trenutku ustupanja potraživanja, a ne može biti podmirena iz iznosa dobivenog ustupanjem potraživanja.

5/ Okvirni izračun glavnice – predstavlja izračun kojeg sastavlja Društvo i to na način da se izračunava glavnica potraživanja stranke; ukoliko Ugovorom nije drugačije definirano odnosi se na glavnicu razlike u preplati nastale zbog promjene tečaja, ne uključuje zakonsku zateznu kamatu. Informativnog je karaktera i postoji mogućnost odstupanja od izračuna vještaka u sudskom sporu. Na Društvo se prenosi isključivo točno naveden iznos glavnice potraživanja i sporedna potraživanja vezana uz predmetni iznos glavnice naveden u Ugovoru o cesiji.

6/ Okvirni izračun potraživanja – predstavlja izračun kojeg sastavlja Društvo i to na način da se izračunava glavnica potraživanja stranke i zateznih kamata; ukoliko Ugovorom nije drugačije definirano odnosi se na glavnicu razlike u preplati nastale zbog promjene tečaja, uključuje zakonsku zateznu kamatu. Informativnog je karaktera i postoji mogućnost odstupanja od izračuna vještaka u sudskom sporu. Izračunava se na zahtjev stranke nakon prihvata ponude, a prije prijenosa potraživanja.

7/ Potrošač – fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

8/ Stranka – svaka fizička i pravna osoba s kojom Društvo kontaktira glede potraživanja prema bankama temeljem ništetnosti valutne klauzule i/ili promjenjive kamatne stope Ugovora o kreditu.

9/ Ustupanje potraživanja (cesija) – ugovor o ustupu/prijenosu duga (potraživanja) s izvornog vjerovnika (cedenta) na novog vjerovnika (cesionara).

10/ Zakonska zatezna kamata – kamata koja se obračunava dužnicima koji zakasne s ispunjenjem novčane obveze te isti uz glavnicu duguju i zakonsku zateznu kamatu, u slučaju da je dužnik(stjecatelj) bio nepošten tada je isti obvezan povrat iznosa sa zateznom kamatom od dana stjecanja svakog iznosa.

ZASNIVANJE UGOVORNOG ODNOSA

Članak 3.

Ugovorni odnos nastaje sklapanjem pisanog Ugovora kojim će ugovorne strane preuzeti svoje obveze i prava. Stranka prihvaća primjenu ovih Općih uvjeta te je suglasna da isti budu mjerodavni za tumačenje volje ugovornih strana.

OKVIRNI IZRAČUN GLAVNICE
Članak 4.

1/ Na temelju dostavljene dokumentacije Društvo izrađuje Okvirni izračun glavnice te ne jamči za njegovu točnost, ali se obvezuje glavnicu svog potraživanja prema dužniku izraziti u istovjetnom iznosu.

2/ Društvo prihvaća i potiče stranke da dostave potpune izračune, a koji će tada biti samo provjereni te na temelju istih biti data ponuda.

3/ Društvo prihvaća i potiče stranke da svoje cjelokupno potraživanje izračunaju samostalno, odnosno ukoliko ne posjeduju potrebna znanja i vještine putem vještaka.

4/ Stranke su prije potpisivanja Ugovora upoznate sa činjenicom kako i putem online kreditnih kalkulatora zateznih kamata mogu izračunati zatezne kamate na glavnicu njihova potraživanja iz okvirnog izračuna glavnice.

5/ Stranke su upoznate sa činjenicom kako je najtočniji i najdetaljniji obračun od strane ovlaštenog vještaka. Na zahtjev stranke moguće je angažirati ovlaštenog sudskog vještaka, a čiji trošak snose stranke.

OKVIRNI IZRAČUN POTRAŽIVANJA

Članak 5.

1/ Društvo će na zahtjev stranke, nakon prihvata ponude stranke, a prije ustupanja potraživanja sačiniti okvirni izračun potraživanja.

2/ Društvo će okvirni izračun potraživanja stranci koja ga zatraži predati u pisanom obliku.

3/ Društvo ne jamči za točnost okvirnog izračuna potraživanja te je isto informativnog karaktera.

PREDMET UGOVORA

Članak 6.

Predmet Ugovora jest potraživanje, a koje će biti opisano u ponudi i Ugovoru, ukoliko isto nije opisano smatra se da se isto odnosi na glavnicu potraživanja stranke glede stjecanja bez osnove vezane uz ništetnost valutne klauzule Ugovora o kreditu u skladu s dostavljenom dokumentacijom.

ROKOVI ISPLATE

Članak 7.

1/ Društvo se obvezuje nakon primitka cjelokupne originalne dokumentacije, prihvaćanja ponude te sklapanja i dostave ovjerenog Ugovora o ustupanju potraživanja stranci isplatiti putem banke te dostavljenog IBAN-a ugovoreni iznos, ukoliko nije drugačije ugovoreno.

2/ Isplatom ugovorenog iznosa prestaju obveze Društva prema stranci.

JAMSTVA
Članak 8.

1/ Stranka jamči da je dostavljena dokumentacija Društvu istinita i originalna.

2/ Stranka, ukoliko nije drugačije ugovoreno, jamči da u Ugovoru iz kojeg potječe potraživanje ima status potrošača.

3/ Stranka jamči da prije sklapanja Ugovora o ustupu potraživanja sa Društvom nije utužila svoje potraživanje niti ga prenijela na trećeg.

4/ Stranka jamči da u trenutku sklapanja Ugovora o ustupu potraživanja nema dugovanja.

RIZIK
Članak 9.

1/ Potpisom Ugovora o ustupanju potraživanja Društvo preuzima rizik naplate od dužnika kako glede visine tako i glede postojanja tražbine.

2/ Potpisom Ugovora o ustupanju potraživanja Društvo preuzima troškove naplate potraživanja od dužnika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

1/ Sve prigovore, stranka može poslati putem pošte na adresu CONSENSUS PLUS d.o.o., Rudarska 8, Labin 52220 ili elektroničke pošte na adresu info@consensus-plus.com ili osobno u poslovnoj prostoriji Društva na adresi: Rudarska 8, Labin 52220.

2/ Društvo se obvezuje na prigovore dati odgovor u pisanom obliku u zakonskom roku od 15 dana od primitka prigovora.

Članak 11.

1/ Za slučaj spora iz ili u svezi sa Ugovorom, stranke će isti nastojati riješiti mirnim putem.

2/ U slučaju nemogućnosti mirnog rješenja spora, stranke ugovaraju nadležnost suda prema mjestu prebivališta potrošača, osim u slučaju trgovačkih Ugovora kada je ugovorena mjesna nadležnost suda u Pazinu.

Članak 12.

U slučaju ništetnosti, nevaljanosti ili nezakonitosti bilo kojeg dijela iz Općih uvjeta ostatak ugovora i Općih uvjeta ostaju na snazi.

Članak 13.

Ponuda i informacije pružene od strane Društva predstavljaju poslovnu tajnu te se stranke obvezuju da iste neće otkriti trećima.

Društvo zadržava pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja.

U Labinu, 19.01.2021. godine